SJO NWVV/Titan

Jeugdvoetbalbeleidsplan versie oktober 2020
2
1 Inleiding
Dit voetbaltechnisch beleidsplan, als onderdeel van het totale jeugdvoetbalbeleidsplan (in het vervolg van dit
document wordt dit aangeduid met de afkorting JVBP) van de SJO NWVV/Titan, beschrijft de voetbaltechnische
doelstellingen en de wijze waarop deze gerealiseerd gaan worden.
Het jeugdbestuur van de SJO NWVV/Titan is verantwoordelijk voor het uitvoering geven aan het hier beschreven
voetbaltechnisch beleid, het toezien daarop en het (op basis van interne en externe ontwikkelingen) optimaliseren
daarvan.
2 Doelstellingen voetbaltechnisch beleidsplan SJO NWVV/Titan
De doelstellingen die met dit voetbaltechnisch beleidsplan van de SJO NWVV/Titan nagestreefd worden zijn:
 Optimaal voetbalplezier
 Ieder op zijn/haar eigen niveau
 Optimale ontwikkeling als voetballer/ster
 Doorstromen naar senioren
Bovengenoemde doelstellingen dienen een positieve bijdrage te leveren aan de algemene doelstellingen zoals
die zijn verwoord in het algemene deel van het JVBP van de SJO NWVV/Titan.
Kerndoel VERENIGING:
Alle jeugdleden optimale
ontwikkelingsmogelijkheden bieden binnen de
mogelijkheden van de vereniging!
Jeugdvoetbalbeleidsplan versie oktober 2020
3

 1. Structuur
  In het vervolg van dit deel van het JVBP wordt, om optimaal bij te kunnen dragen aan de realisatie van genoemde
  doelstellingen, de volgende structuur gehanteerd:
   Visie op voetballen
  Wat is de visie van de SJO NWVV/Titan op het spel voetballen? Welke structuur wil men aanbrengen in het
  voetballen? Wat is een kapstok waaraan het complexe spel voetballen opgehangen kan worden? Hoe kan
  het spel voetballen zodanig onderverdeeld worden dat het overzichtelijker (voor spelers en kader) en
  leerbaar wordt? Wat is karakteristiek voor het voetballen?
   Visie op de manier van voetballen (speelstijl)
  Welke speelstijl heeft de SJO NWVV/Titan voor ogen? Hoe zou het voetballen er aan het eind van de
  jeugdopleiding uit moeten zien? Wat is karakteristiek voor het voetballen binnen de SJO NWVV/Titan?
   Visie op (steeds beter) leren voetballen
  Hoe denkt de SJO NWVV/Titan over (steeds beter) leren voetballen? Hoe vindt de SJO NWVV/Titan dat
  jeugdspelers (steeds beter) voetballen moeten leren? Wat is, van JO-7 tot en met JO-19 (door de hele
  jeugdopleiding heen), kenmerkend voor het (steeds beter) leren voetballen binnen de SJO NWVV/Titan?
   Opleidingsplan
  In het opleidingsplan wordt per leeftijdscategorie uitgewerkt wat bovenstaande betekent voor de praktijk van
  het geven van training en het coachen van wedstrijden. Per leeftijdscategorie is dat op hoofdlijnen als volgt
  uitgewerkt:
  o JO-7(als voorbeeld)
   Opleidings- en coachingsdoelstelling voor mini-pupillen
   Structuur van de training
   Voetbalaanbod
  Een uitgebreidere uitwerking per leeftijdscategorie staat verderop in dit plan. Daarin wordt naast
  een algemeen gedeelte verder ingegaan op de voor de verschillende leeftijdscategorie relevante
  onderwerpen zoals:
   Het voetballen van de desbetreffende leeftijdscategorie
   Leeftijdstypische kenmerken
   Opleidings- en coachingsdoelstellingen
   De wedstrijd
   De training
   Begeleiden
   Randvoorwaarden om doelstellingen jeugdopleiding te realiseren
  o Teamindelingsbeleid
   Inhoud
   Welke criteria worden gehanteerd om tot een teamindeling te komen die bijdraagt
  aan het realiseren van de algemene en voetbaltechnische doelstellingen zoals die
  geformuleerd zijn?
   Organisatie/procedure
   Hoe ziet de organisatie er op dit punt uit?
  o Leden
   Werving
   Welke activiteiten zal de vereniging jaarlijks organiseren om tot een optimale
  instroom aan jeugdleden te komen?
   Organisatie
  Jeugdvoetbalbeleidsplan versie oktober 2020
  4
   Hoe ziet de organisatie er op dit punt uit?
  o Kader
   Taken en verantwoordelijkheden
   Competenties (kennis, vaardigheden en houding)
   Kwalificaties
   Werving
   Begeleiding
   Ontwikkeling
  o Organisatie
   Organogram
  o Accommodatie
  o Materiaal
  Jeugdvoetbalbeleidsplan versie oktober 2020
  5
  4 Visie op voetballen
  Om het voetbaltechnisch beleidsplan goed inhoud te kunnen geven is een visie op het spel voetbal noodzakelijk.
  Die visie op het spel voetbal bepaalt namelijk het wat en het hoe. Wat spelers moeten leren wordt bepaald door
  o.a. het doel van het spel, de spelregels en de rol van de tegenpartij. Hoe het spel (steeds beter) geleerd kan
  worden hangt ook nauw samen met de visie op het spel. De voor het spel geldende karakteristieken en in de
  visie op het spel benoemde ingrediënten moeten terugkomen in het (steeds beter) leren van het spel.
  Visie op voetballen
  Voetballen is een zeer complexe sport. Je speelt met 11 tegen 11 (als eindvorm), er is maar 1 bal, men moet
  zich houden aan de voetbalspelregels en beide teams willen winnen. Dit houdt in dat spelers voortdurend
  keuzes moeten maken. Elke situatie vraagt weer om een andere oplossing en een goede uitvoering om tot een
  goed resultaat te komen.
  Om tot het gewenste resultaat te komen moeten spelers in alle voorkomende situaties handelen (acties
  ondernemen/iets doen om het gewenste resultaat te behalen).
  Dat handelen bestaat uit keuzes maken en die keuzes optimaal uitvoeren.
  Goede keuzes maken (individueel en op elkaar afgestemd) en het zo goed mogelijk uitvoeren van die keuzes
  (techniek met en zonder bal) bepaalt het resultaat van het handelen in elke voetbalsituatie en daarmee van de
  wedstrijd.
  De structuur van voetballen
  Omdat de spelregels van het voetballen bepalen dat de bal door 10 van de 11 spelers niet met de hand
  gespeeld en meegenomen mag worden is de bal eigenlijk altijd vrij. Dat betekent dat de bal zomaar van
  ´eigenaar´ kan wisselen. Dat gegeven kan ertoe leiden dat er zich zoveel verschillende situaties binnen het
  voetballen voordoen dat het lastig is aan te geven wat er goed ging en wat er nog verder ontwikkelt moet
  worden.
  Om die reden is er een logische ordening in het spel voetbal aangebracht voor trainers, coaches en spelers.

Het spel voetbal kun je onderverdelen in 4 belangrijke, steeds terugkerende, momenten:

 1. Je hebt zelf de bal of een medespeler heeft de bal – aanvallen
 2. Jij of een medespeler verliest de bal – omschakelen naar verdedigen
 3. Een tegenstander heeft de bal – verdedigen
 4. Jij of een medespeler verovert de bal – omschakelen naar aanvallen
  Anders gesteld kun je zeggen:
   Om een wedstrijd te kunnen winnen moet het team dat de bal heeft aanvallen en het team dat de bal niet
  heeft moet verdedigen.
   Als een team de bal verliest moet men omschakelen naar verdedigen en het team dat de bal verovert
  moet omschakelen naar aanvallen.
  Omdat bovenstaande, steeds terugkerende, momenten (ook wel teamfuncties genoemd) best wel ‘grote
  brokken’ zijn is nog een verdere onderverdeling (teamtaken) aangebracht:
   aanvallen is onderverdeeld in opbouwen en scoren;
   verdedigen is onderverdeeld in storen en doelpunten voorkomen.
  Jeugdspelers (van JO-7 tot en met JO-19) moeten daar langzamerhand steeds beter in worden om uiteindelijk
  zo goed mogelijk (in termen van resultaat) 11 tegen 11 te kunnen spelen. Anders gesteld: jeugdspelers moeten
  steeds beter worden in aanvallen, omschakelen en verdedigen. Concreter: beter worden in het handelen binnen
  Jeugdvoetbalbeleidsplan versie oktober 2020
  6
  aanvallen, omschakelen en verdedigen.
  Dat handelen is uiteindelijk zichtbaar in wat de spelers doen met bal en zonder bal en is gericht op winnen t.o.v.
  een tegenpartij die ook wil winnen.
  Toelichting op ‘winnen’:
  Winnen is hier bedoeld als spelbedoeling. Het spel wordt immers door de spelers gespeeld om te winnen. Het
  team dat de bal heeft probeert te scoren en het team dat de bal niet heeft probeert doelpunten te voorkomen, de
  bal te veroveren om vervolgens proberen te scoren. Beide teams proberen één goal meer te scoren dan de
  tegenpartij.
  Voor de trainer/coach van jeugdteams gaat het om ‘winnen’ in termen van ‘winst boeken’, het verder
  ontwikkelen van jeugdspelers.
  Model:
  Jeugdvoetbalbeleidsplan versie oktober 2020
  7
  5 Visie op de manier van voetballen (speelstijl)
  In het voetballen van alle jeugdteams binnen de SJO NWVV/Titan zijn de volgende elementen karakteristiek:
   Individueel en als team verzorgd proberen te voetballen.
   Bij voorkeur aanvallend, dominant en initiatiefrijk.
   In het algemeen wordt er gespeeld in een teamorganisatie waarbij tijdens het aanvallen in de as naar voren
  doorgeschoven wordt en tijdens het verdedigen in de as weer teruggeschoven wordt.
   Vanaf de JO-13 tot en met de JO-15 wordt er gespeeld in de teamorganisatie waarbij de centrumverdedigers
  in het verdedigen naast elkaar spelen. In het aanvallen worden mogelijkheden om één van de verdedigers in
  te laten schuiven optimaal benut.
   De trainingen zijn op basis van de VTON-app, waarbij de trainer/coach altijd de mogelijkheid heeft om de
  training aan te passen naar eigen inzicht, mocht dit tijdens de wedstrijden naar voren komen.
   Bij de JO-17 en JO-19 junioren wordt de teamorganisatie zodanig gekozen dat die optimaal bijdraagt aan de
  ontwikkeling van de spelers/speelsters.
   Verdedigend (als de tegenstander de bal heeft) wordt geprobeerd de bal zo snel mogelijk en zo ver mogelijk
  verwijderd van het eigen doel weer terug proberen te veroveren.
   Een goede wedstrijdinstelling (willen winnen vanuit het perspectief van de spelers), maar met respect voor
  medespelers, tegenstanders, scheidsrechter en grensrechters.
   Bij de teamorganisatie gelden de volgende regels:
  Leeftijdscategorie Speelveld Aantal spelers Dispensatiespelers
   JO8, JO9, JO10  1/4 veld  6  1
   JO11, JO12  1/2 veld  8  2
   JO13 en ouder  1/1 veld  11  3
  JO7 is in bovenstaande tabel niet meegenomen, men kan de regels van JO8 aanhouden.
  Naast dat bovengenoemde elementen karakteristiek zijn voor en dus herkenbaar zijn tijdens wedstrijden, zullen
  deze elementen ook tijdens trainingen (als middel om steeds beter te leren voetballen – wedstrijden winnen)
  zichtbaar moeten zijn.
  De basistaken per positie en de leerdoelen waar per week aan gewerkt wordt staan beschreven in de VTON
  trainer en coach app.
  Herkenbaar voetballen!
  Jeugdvoetbalbeleidsplan versie oktober 2020
  8
  6 Visie op (steeds beter) leren voetballen
  De vraag die hier beantwoord wordt is: Hoe willen wij alle jeugdleden van de SJO NWVV/Titan met veel plezier
  zo goed mogelijk leren voetballen?
  Aan de visie op voetballen leren van de SJO NWVV/Titan liggen de volgende uitgangspunten ten grondslag:
   de doelstellingen van dit beleidsplan:
  o optimaal plezier beleven aan het voetballen
  o optimaal ontwikkelen van het voetbalvermogen binnen de mogelijkheden van de vereniging
   de visie op voetballen
  o het gaat om winnen (vanuit het perspectief van de spelers)
  o voor het kader gaat het om ontwikkeling van het individu en het team
  o er zijn twee teams met tegengestelde belangen
  o er is 1 bal
  o men moet zich houden aan de spelregels
   de structuur van voetballen
  o om te kunnen winnen moet je
   als je de bal hebt: aanvallen (opbouwen en scoren)
   als je de bal verliest: omschakelen naar verdedigen
   als je de bal niet hebt: verdedigen (storen en doelpunten voorkomen)
   als je de bal verovert: omschakelen naar aanvallen
  o aanvallen, omschakelen naar verdedigen, verdedigen en omschakelen naar aanvallen vereist
  handelen (kiezen en uitvoeren) t.o.v. een tegenpartij die hetzelfde nastreeft
  Bovenstaande leidt tot de volgende visie op (steeds beter) leren voetballen:
  Uitleg/toelichting:
  o gaat om winnen d.m.v. aanvallen, omschakelen naar verdedigen, verdedigen en omschakelen naar
  aanvallen
  o vergt handelen
  o handelen t.o.v. een tegenpartij die ook wil winnen
  o is complex
  o is waarvoor de kinderen elke week weer hun tas inpakken en veel plezier aan beleven
   Leren:
  o is noodzakelijk om de doelstellingen van de SJO NWVV/Titan (verbeteren van het
  voetbalvermogen) te realiseren
  o is inherent aan het hebben van jeugdleden: elk kind heeft recht op mogelijkheden zich te
  ontwikkelen (steeds beter leren voetballen)
  o is de kern van sport: steeds beter willen worden
  o is wat kinderen willen
  o is wat kinderen stimuleert nog meer te willen leren
   Veel:
  o oefening baart kunst. Meer oefenen baart meer kunst
  o herhalen (veel doen/vaak doen) is leren
  o enthousiaste jeugdspelers willen veel voetballen
   Specifieke techniektraining voor pupillen:
  o is nodig om de verschillende vaardigheden met bal steeds beter te leren beheersen
  Voetballen leer je door vooral veel te voetballen en
  bij de pupillen ook aandacht te besteden aan
  specifieke techniektraining! (VTON)
  Jeugdvoetbalbeleidsplan versie oktober 2020
  9
  o is training in vormen waarbij begonnen wordt zonder weerstand (‘ik en de bal’) van een verdediger
  o is training van die vaardigheden die ook dominant/belangrijk/bepalend zijn voor het (steeds beter)
  oplossen van de te oefenen voetbalsituatie
  Vertaald naar voetbalactiviteiten die als doel hebben bij te dragen aan het realiseren van de doelstellingen, leidt
  dit tot de ‘eis’ dat de gekozen inhoud vooral voetballen moet zijn.
  Concreet: voor trainingen betekent dit dat trainingsvormen (met uitzondering van de vormen die in het blokje
  “Techniek” voorkomen, de volgende kenmerken hebben:
   twee teams
   die beide proberen te scoren
   en dus ook moeten verdedigen en omschakelen
   op een afgebakend veld
   met (een deel van de) voetbalspelregels.
  Voorgaande vertaald naar doelstellingen per leeftijdscategorie kan er dan als volgt uitzien:
  Trainingsvormen zijn vooral voetbalvormen!
  Een voetbalvorm is een vereenvoudiging van de wedstrijd (4
  tegen 4, 7 tegen 7 of 11 tegen 11)!
  Jeugdvoetbalbeleidsplan versie oktober 2020
  10
  Hierbij moeten, om tot een optimaal rendement (in termen van plezier en ontwikkeling) te komen, wel een
  aantal nuanceringen aangebracht worden:
   elke training is bedoeld om nog beter te leren voetballen. Dat betekent dat er elke training één of meerdere
  concrete doelstellingen nagestreefd worden. De gekozen voetbalvorm moet optimaal kunnen bijdragen aan
  het realiseren van die doelstelling;
  o Voorbeeld: het steeds beter leren uitspelen van een 2 tegen 1 situatie kan beter in een
  trainingsvorm 2 tegen 1 geoefend worden dan in een partijtje 5 tegen 5.
   het voetballen moet leerbaar gemaakt worden. Dat wil zeggen dat de gekozen voetbalvormen aangepast
  (vereenvoudigd) moeten worden op het voetbalvermogen van de groep;
  o Voorbeeld: als JO-9 pupillen nog beter moeten worden in het dribbelen met de bal kan dat beter
  geoefend worden in een 1 tegen 1-wedstrijdje dan in 4 tegen 4.
   naast het kiezen van een doelstelling en het leerbaar maken van het voetballen heeft de trainer een
  belangrijke rol als coach van het voetballen van de spelers. Dat coachen (beïnvloeden) draagt namelijk bij
  aan het plezier en het rendement van de training. Dit moet uiteraard wel aangepast worden aan de
  algemene ontwikkeling en de voetbalontwikkeling van de spelers.
  o Voorbeeld: Een JO-7 speler coachen op het verdedigend denken terwijl de linker vleugelspits van
  zijn team de bal heeft is behoorlijk abstract en niet passend bij datgene wat voor deze
  leeftijdscategorie het meest relevant is om te leren.
   De doelstellingen per week staan vermeld in de VTON-app.
  Dit kan tot gevolg hebben dat de gekozen voetbalvormen meer of minder ver van het echte voetballen (11 tegen
  11) af komen te staan en soms (heel even) helemaal niet herkenbaar zijn als voetballen. Dit is uiteraard geen
  probleem als dat op dat moment noodzakelijk is voor het team of een deel van het team. Daarna is het wel van
  groot belang om het weer in een voetbalechte situatie te gaan oefenen en/of toepassen.
  Jeugdvoetbalbeleidsplan versie oktober 2020
  11
  7 Opleidingsplan
  In dit hoofdstuk wordt het opleidingsplan in hoofdlijnen weergegeven. In de bijlagen is voor elke
  leeftijdscategorie een verdere uitwerking van het opleidingsplan uitgewerkt.
  Vertrekpunt daarin zijn de opleidings- en coachingsdoelstellingen per leeftijdscategorie die elkaar logisch
  (stapsgewijs en aangepast aan de algemene ontwikkeling en de voetbalontwikkeling van kinderen) opvolgen.
  Bij het leren voetballen worden grofweg drie fasen onderscheiden:
   JO7 tot en met JO12
   JO13 tot en met JO15
   JO16 tot en met JO19
  JO7 tot en met JO12
  Kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 11 jaar zijn naast het doelpunten maken vooral gericht op het in het bezit
  houden van de bal, het pingelen, het spelen van de bal naar een medespeler en schieten op doel.
  In de trainingen ligt het accent op het leren omgaan met
  de bal in basisvormen, waarbij er veel met kleine
  aantallen wordt geoefend (bijv. 2 tegen 1, 3 tegen 2, 1
  tegen 1, 5 tegen 2 en allerlei variaties daarvan). Het
  partijspel dat zich het meest leent om het voetballen te
  ontwikkelen is 4 tegen 4, dat als de kleinste vorm van de
  echte wedstrijd kan worden gezien.
  In verschillende variaties van het 4 tegen 4 kunnen
  verschillende accenten worden gelegd, waarin de
  handelingen van spelers met de bal benadrukt worden
  (zoals dribbelen-passeren, passen en schieten).
  Samen doen
  Maar uiteraard leren kinderen ook om te verdedigen, want als je de bal niet hebt probeer je die zo snel mogelijk
  weer terug te krijgen. En – zeker bij JO11 – leren ze dat ook steeds meer samen te doen. Ook komen voorkeuren
  voor posities meer tot uiting, de één vindt het prettiger om verdediger te zijn, de ander is meer een aanvallend
  type.
  JO13 tot en met JO15
  Vanaf de JO13 wordt 11 tegen 11 gespeeld. Kinderen beheersen hun eigen bewegingen en willen samen met
  hun teamgenoten wedijveren met anderen. Ze ontwikkelen inzicht in het spel 11 tegen 11, leren omgaan met
  een groot speelveld, spelregels en het spelen in een opstelling. Dit betekent voor de training dat er meer
  aandacht komt voor de veldbezetting, spelen met linies en de verschillende taken die er per linie en per positie
  zijn.
  Jeugdvoetbalbeleidsplan versie oktober 2020
  12
  Accenten
  Zeker bij de JO13 kan het voetballen nog vaak geoefend
  worden met kleine aantallen, waarbij accenten kunnen
  worden gelegd op het aanvallen of het verdedigen.
  Als de spelers ouder en vaardiger zijn, zal daarnaast
  gekozen kunnen worden voor meer complexe vormen.
  Het partijspel 4 tegen 4 blijft een goed leermiddel, maar in
  7 tegen 7 of 8 tegen 8 kan meer aandacht worden
  besteed aan de samenwerking tussen de linies.
  JO16 tot en met JO19
  In de derde fase wordt toegewerkt naar het spelen van wedstrijden als doel. De afgelopen en de eerstkomende
  wedstrijd worden belangrijker als uitgangspunt van de training. Spelers moeten leren het rendement van hun
  taakuitvoering te verbeteren, sneller te handelen en zich te specialiseren in de teamtaken waarin ze het best
  zijn. Daar hoort ook bij het ondergeschikt maken aan het teambelang en het leren omgaan met spanning en de
  druk van de wedstrijd.
  Periodiseren
  De trainingen zullen nog meer
  wedstrijdgericht zijn, waarbij het team en
  de spelers individueel zich stap-voor-stap
  ontwikkelen in het verbeteren van het
  aanvallen, verdedigen en omschakelen.
  Door middel van het periodiseren van de
  voetbaltraining wordt enerzijds gewerkt
  aan het beter aanvallen, verdedigen en
  omschakelen en daarnaast door het
  spelen van voetbalvormen aan het
  verbeteren van de voetbalconditie van de
  spelers.
  Jeugdvoetbalbeleidsplan versie oktober 2020
  13
  JO7
   Opleidings- en coachingsdoelstelling:
  Leren beheersen van de bal
  Mini-pupillen moeten leren de bal te beheersen en dat is niet eenvoudig. Tijdens het voetballen mag de
  bal immers met alle lichaamsdelen aangeraakt/gecontroleerd/ verplaatst worden, behalve met de
  handen. En dat is jammer, want met de handen is het toch iets gemakkelijker. Als er dan ook nog
  tegenspelers zijn die proberen de bal af te pakken, er medespelers zijn die in de weg lopen en het
  allemaal binnen de lijnen van het speelveld moet plaatsvinden, wordt dat extra moeilijk.
  Dus: voordat er ook maar iets anders van kinderen in voetballen wordt gevraagd moet er een zekere
  mate van balbeheersing zijn.
  Daarnaast moeten deze kinderen leren wat de spelbedoeling is, waar ze moeten scoren, wat de
  spelregels zijn, rekening leren houden met anderen, houden aan afspraken die gelden rond trainingen
  en wedstrijden, los komen van ouders enz.
   Structuur van de training:
  Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de VTON-app.
  Samen opruimen.
   Structuur van de wedstrijd:
  Er wordt gespeeld (eens per twee week) bij EHS’85. Er worden drie wedstrijden per keer gespeeld
  waarbij het accent ligt op fairplay en spelenderwijs leren voetballen.
   Voetbalaanbod:
 • 1 training per week
 • 1 toernooitje (6 tegen 6) per 2 weken bij EHS’85. Eventueel in de toekomst via de KNVB
 • Zaaltoernooi via EHS’85. Eventueel in de toekomst via de KNVB
  Jeugdvoetbalbeleidsplan versie oktober 2020
  14
  JO8, JO9 en JO10-pupillen
   Opleidings- en coachingsdoelstelling:
  Leren doelgericht te handelen met bal
  JO8, JO9 en JO10-pupillen zijn al aardig in staat de bal tijdens het voetballen te beheersen. De
  volgende stap is dat zij het steeds beter leren beheersen van de bal leren koppelen aan de bedoeling
  van het spel, en dan met name binnen het aanvallen. Dus: dribbelen en drijven om tot scoren te komen,
  dribbelen om de bal even vast te houden, drijven om snel terreinwinst te boeken, breed passen om de
  bal daarna diep te kunnen spelen, diep passen om dichter bij het doel van de tegenpartij te komen,
  aannemen om snel door te kunnen passen, opendraaien om naar voren of andere kant te kunnen
  passen/dribbelen, enz.
  Met andere woorden: handelingen moeten een doel hebben. Veelal zijn het nog individuele handelingen,
  maar toch zie je ook al vormen van samenspelen en met elkaar meedenken.
   Structuur van de training:
  Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de VTON-app.
  Samen opruimen.
   Structuur van de wedstrijd:
  1 Omkleden
  2 5 minuten Wedstrijdbespreking
  (“Wat gaan we vandaag proberen heel goed te doen?”)
  3 15 minuten Warming-up
  Partijtje met af en toe korte onderbreking voor ‘bespreking’ en/of
  andere teamindeling.
  4 20 minuten Eerste helft
  Begeleiden, m.n. op accent vanuit wedstrijdbespreking.
  5 10 minuten Rust
  Drinken, terug kijken en (laten) benoemen van accent voor de
  tweede helft.
  6 20 minuten Tweede helft
  Begeleiden, m.n. op accent vanuit bespreking tijdens rust
  7 Penalty’s schieten
  8 Douchen
   Voetbalaanbod:
 • 1 á 2 trainingen per week
 • competitiewedstrijden (najaars- en voorjaarsreeks)
 • bekerwedstrijden
 • zaalwedstrijden
 • 2 toernooien per jaar, waaronder het eigen RD-toernooi
  Jeugdvoetbalbeleidsplan versie oktober 2020
  15
  JO11 en JO12
   Opleidings- en coachingsdoelstelling:
  Leren samen doelgericht te spelen
  In de eindfase van de JO10-pupillen en bij de JO11/12-pupillen zie je dat ze, omdat er sprake is van een
  zekere mate van doelgerichte balbeheersing, steeds beter in staat zijn samen te spelen. Ze beginnen te
  begrijpen dat het vaak handiger is om samen de spelbedoeling te realiseren dan alleen. Dit moet, naast
  dat het leren beheersen van de bal ook nog steeds verder ontwikkeld moet worden, steeds verder
  ontwikkeld worden.
  Samen steeds beter leren allerlei eenvoudige voetbalsituaties binnen aanvallen en verdedigen op te
  lossen.
   Structuur van de training:
  Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de VTON-app.
  Samen opruimen.
   Structuur van de wedstrijd:
  1 Omkleden
  2 10 minuten Wedstrijdbespreking
  (“Wat hebben getraind en hoe gaan we dat tijdens wedstrijd
  proberen te doen?”)
  3 15 minuten Warming-up
  Partijtje met af en toe korte onderbreking voor ‘bespreking’ en/of
  andere teamindeling.
  4 25 minuten Eerste helft
  Begeleiden, m.n. op accent vanuit wedstrijdbespreking.
  5 10 minuten Rust
  Drinken, terug kijken en (laten) benoemen van accent voor de
  tweede helft.
  6 25 minuten Tweede helft
  Begeleiden, m.n. op accent vanuit bespreking tijdens rust
  7 Penalty’s schieten
  8 Korte nabespreking in de kleedkamer
  9 Douchen
   Voetbalaanbod:
 • 2 trainingen per week
 • competitiewedstrijden (najaars- en voorjaarsreeks of volledige competitie)
 • bekerwedstrijden
 • zaalwedstrijden
 • 2 toernooien per jaar, waaronder het eigen RD-toernooi
  Jeugdvoetbalbeleidsplan versie oktober 2020
  16
  JO13, JO14 en JO15
   Opleidings- en coachingsdoelstelling:
  Leren spelen vanuit een basistaak binnen het team
  JO13-pupillen spelen 11 tegen 11. Een grote verandering voor JO13-pupillen. Een groter veld en meer
  spelers vraagt om een bepaalde herkenbare teamorganisatie (verdeling van spelers op het veld), een
  speelwijze (stijl van voetballen) en een verdeling van taken binnen die organisatie. Spelers moeten leren
  in die organisatie te spelen en binnen die organisatie vanuit hun basistaak (binnen aanvallen en
  verdedigen) leren voetballen om samen tot winst te komen.
  In de praktijk betekent dit dat spelers zich verder moeten ontwikkelen via meer complexe, in de zin van
  aantallen mede- en tegenspelers, trainingssituaties waarin vanuit een basistaak gespeeld wordt om tot
  resultaat te komen.
  Daarbinnen blijft het verder ontwikkelen van het beheersen van de bal ook altijd een doelstelling. Dat is
  dan gerelateerd aan de voetbalsituatie en de daarbij gevraagde handelingen.
   Structuur van de training:
  Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de VTON-app.
  Samen opruimen.
   Structuur van de wedstrijd:
  1 Omkleden
  2 10 minuten Wedstrijdbespreking
  (“Wat hebben getraind en hoe gaan we dat tijdens wedstrijd
  proberen te doen?”)
  3 15 minuten Warming-up
  Loopvormen gevolgd door een voetbalvorm waarin gecoacht
  wordt op de doelstelling.
  4 30 minuten Eerste helft
  Begeleiden, m.n. gericht op de doelstelling.
  5 15 minuten Rust
  Drinken, terug kijken en (laten) benoemen van accent voor de
  tweede helft.
  6 30 minuten Tweede helft
  Begeleiden, m.n. op accent vanuit bespreking tijdens rust
  7 Korte nabespreking in de kleedkamer
  8 Douchen
   Voetbalaanbod:
 • 2 trainingen per week
 • competitiewedstrijden (najaars- en voorjaarsreeks of volledige competitie)
 • bekerwedstrijden
  -2 toernooien, waaronder het eigen RD-toernooi
  Jeugdvoetbalbeleidsplan versie oktober 2020
  17
  JO16 tot en met JO19
   Opleidings- en coachingsdoelstelling:
  Leren afstemmen van basistaken binnen het team, waarbij het presteren bij elke
  leeftijdscategorie steeds belangrijker wordt
   Nadat spelers tot en met JO15 hebben leren voetballen vanuit hun basistaak, is het nu zaak al die
  basistaken op elkaar af te stemmen. Spelers moeten dus leren samen te werken, het spel op elkaar af
  te stemmen, elkaars kwaliteiten kennen en dat zowel binnen aanvallen, verdedigen en omschakelen. Dit
  zowel in de eigen linie (verdedigers, middenvelders en aanvallers) als ook ten opzichte van andere
  linies.
  Bovenstaande krijgt ook binnen het omschakelen betekenis voor deze leeftijdscategorie.
   Structuur van de training:
  Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de VTON-app.
  Samen opruimen.
   Structuur van de wedstrijd:
  1 Omkleden
  2 10 minuten Wedstrijdbespreking
  (“Wat hebben getraind en hoe gaan we dat tijdens wedstrijd
  proberen te doen?”)
  3 20 minuten Warming-up
  Loopvormen gevolgd door een voetbalvorm waarin gecoacht
  wordt op de doelstelling.
  4 35 minuten Eerste helft
  Begeleiden, m.n. gericht op de doelstelling.
  5 15 minuten Rust
  Drinken, terug kijken en (laten) benoemen van accent voor de
  tweede helft.
  6 35 minuten Tweede helft
  Begeleiden, m.n. op accent vanuit bespreking tijdens rust
  7 Korte nabespreking in de kleedkamer
  8 Douchen
   Voetbalaanbod:
 • 2 trainingen per week
 • competitiewedstrijden (volledige competitie)
 • bekerwedstrijden
 • 2 toernooien per jaar, waaronder het eigen RD-toernooi
  Keepertraining
  Helaas is er binnen de vereniging geen vaste keepertrainer aanwezig. Wel is het mogelijk dat de trainers
  geautoriseerd worden voor de keepertrainer-module van VTON. Voor een deel vindt de ontwikkeling van
  keepers plaats tijdens de teamtrainingen.
  Jeugdvoetbalbeleidsplan versie oktober 2020
  18
  8 Teamindelingsbeleid
  Binnen de SJO NWVV/Titan spelen, als het om het indelen van de teams gaat, diverse factoren een rol. Aan de
  ene kant is dat het gegeven dat het een kleine vereniging is, waardoor het op kwaliteit indelen niet tot nauwelijks
  kan. Aan de andere kant is ook gesteld dat, zoals de doelstelling van dit voetbaltechnisch deel van het JVBP
  aangeeft, het ontwikkelen van het voetbalvermogen belangrijk is. Daarom is de keus gemaakt om in de pupillen
  te selecteren op leeftijd en bij de junioren te selecteren op deels leeftijd en, indien mogelijk, ook op kwaliteit.
  Onder voetbalvermogen wordt in dit verband het volgende verstaan:
  De mate waarin een speler in staat is binnen aanvallen, verdedigen en omschakelen (voetballen) de juiste
  keuzes te maken en de daarbij behorende uitvoering van handelingen kan toepassen om een positieve bijdrage
  aan het wedstrijdresultaat te kunnen leveren.
  Op basis van bovenstaande zijn ten behoeve van het indelen van teams onderstaande criteria vastgesteld:
   JO7
  o Op 4-jarige leeftijd mag iemand zich aanmelden.
  o Eventueel kan een scheiding gemaakt worden in ‘jongeren’ en ‘ouderen’. Dit omdat er zich toch wel
  grote verschillen in voetbalvermogen kunnen voordoen. Dit is alleen mogelijk als de groep zodanig
  is dat er meerdere teams samengesteld kunnen worden.
  o In het jaar dat iemand 7 jaar wordt, wordt gekeken of deze na de zomerstop de stap kan maken
  naar de JO8-pupillen (of JO9).
   JO8/JO9/JO10:
  o Ook deze teams worden samengesteld uit alle leden in dezelfde leeftijdscategorie van de
  vereniging.
  o Als binnen de SJO NWVV/Titan op basis van de ledenaantallen meerdere pupillenteams in deze
  leeftijdscategorie samengesteld kunnen worden, worden deze ingedeeld op basis van de volgende
  criteria:
 1. leeftijd
 2. voetballend vermogen
 3. vriendjes/klasgenoten
   JO11/12:
  o Ook deze teams worden samengesteld uit alle leden in dezelfde leeftijdscategorie van de
  vereniging.
  o Als binnen de SJO NWVV/Titan op basis van de ledenaantallen meerdere pupillenteams in deze
  leeftijdscategorie samengesteld kunnen worden, worden deze ingedeeld op basis van de volgende
  criteria:
 4. leeftijd
 5. voetballend vermogen
 6. vriendjes/klasgenoten
   JO13/14:
  o De JO13/JO14-pupillen worden ook samengesteld uit leden in dezelfde leeftijdscategorie.
  o Mocht het mogelijk zijn om meerdere teams te kunnen samenstellen worden deze ingedeeld op
  basis van de volgende criteria:
 7. leeftijd
 8. voetballend vermogen
 9. vrienden/klasgenoten
  Jeugdvoetbalbeleidsplan versie oktober 2020
  19
   JO15/JO16:
  o In de situatie dat binnen de SJO NWVV/Titan meer dan één JO15/JO16-juniorenteam samengesteld
  kan worden, gelden de volgende selectiecriteria:
 10. voetbalvermogen
 11. leeftijd
 12. vrienden/klasgenoten
   JO17/JO18/JO19:
  o In de situatie dat binnen de SJO NWVV/Titan meer dan één JO17/JO18/JO19-juniorenteam
  samengesteld kan worden, gelden de volgende selectiecriteria:
 13. voetbalvermogen
 14. leeftijd
 15. vrienden/klasgenoten
   Vervroegd doorschuiven tijdens het seizoen
  o Omdat het ontwikkelen van het voetbalvermogen een belangrijke doelstelling is dient voortdurend
  de afweging gemaakt te worden of een speler, ten behoeve van zijn ontwikkeling, niet vervroegd
  door kan en moet schuiven naar een hoger team (bijvoorbeeld van JO11-2 naar JO11-1) of een
  oudere leeftijdscategorie (bijvoorbeeld van JO15 naar JO16). Dit vervroegd doorschuiven kan in
  verschillende vormen/stappen: meetrainen, meetrainen en later mee voetballen tijdens
  oefenwedstrijden of momenten dat het eigen team vrij is of volledig overstappen en dus volledig
  deel gaan uitmaken van het andere team. In principe zou dit alleen bij de junioren gaan gelden, dit
  in goed overleg met jeugdbestuur, coördinator, trainers/leiders, speler en ouders/verzorgers.
   Deelname door jeugdspelers aan wedstrijden van de senioren
  o Bovenstaande (vervroegd doorschuiven tijdens het seizoen) kan zich ook voordoen richting de
  senioren. Daarin kunnen dezelfde mogelijkheden benut worden.
  Verschil is echter dat een speler, terwijl hij nog jeugdspeler is, alleen uit mag komen voor een
  seniorenteam van de eigen moedervereniging. Dit om reden van zijn lidmaatschap van diezelfde
  moedervereniging. Ook moet er in acht worden genomen dat het jeugdteam van de desbetreffende
  jeugdspeler niet in de problemen komt door het doorschuiven naar de senioren. Tevens in goed
  overleg met bestuur, trainers/leiders, coördinator, speler, ouders/verzorgers.
   Algemeen
  o Naar aanleiding van bijzondere situaties (afwijkend van bovenstaande) kan afgeweken worden van
  bovenstaande criteria. Uitgangspunt bij elke keuze blijft: plezier en bijdrage aan optimale
  ontwikkeling van de individuele speler.
  Jeugdvoetbalbeleidsplan versie oktober 2020
  20
  Procedures teamindelingsbeleid
 16. Indeling teams voor het nieuwe seizoen.
  Elke seizoen weer moeten er teams ingedeeld worden. In de regel vindt dat plaats aan het eind van het
  lopende seizoen. Om duidelijkheid te bieden aan alle betrokkenen is hieronder de procedure weergegeven
  die gehanteerd wordt om tot een optimale teamindeling voor het volgend seizoen te komen.
  Stap Periode Doel Werkwijze Verantwoordelijken
  1 Maart
  Inzicht krijgen in de
  aantallen per
  leeftijdscategorie voor
  het volgend seizoen.
 17. Samenstellen op basis van
  geboortedatum zoals vermeld in
  de ledenadministratie.
 18. Al het jeugdkader informeren.
  (Wedstrijd)secretaris
  Bestuur
  2 Maart
  Indicatie geven van
  het voetbalvermogen
  voor die
  leeftijdscategorieën
  waarvoor dit van
  belang is. (vanaf
  JO15-junioren)
 19. De trainers, coaches en
  begeleiders geven, voor die
  spelers waarvoor dit
  noodzakelijk is, aan in welk team
  de speler zich volgend seizoen
  optimaal verder kan ontwikkelen.
 20. Zij geven dit door aan het
  bestuur.
  Trainers
  Coaches
  Begeleiders
  Bestuur
  3 April
  Meningen t.o.v. het
  voetbalvermogen
  uitwisselen en
  voorlopige indeling
  maken.
 21. Tijdens een vergadering van het
  jeugdbestuur wordt per
  leeftijdscategorie de voorlopige
  indeling besproken en eventueel
  aangepast.
 22. Voorlopige indeling wordt
  uitgewerkt en verspreid onder
  jeugdkader.
  Trainers
  Coaches
  Begeleiders
  (Wedstrijd)secretaris
  Bestuur
  4 April/Mei
  Voorlopige indeling
  toetsen in de praktijk.
  Inventariseren welke
  spelers doorgaan of
  stoppen.
 23. Trainers, coaches en
  begeleiders toetsen voorlopige
  indeling tijdens trainingen en
  wedstrijden.
 24. Trainers, coaches en
  begeleiders bevragen spelers en
  eventueel ouders op doorgaan
  of stoppen met voetballen.
  Trainers
  Coaches
  Begeleiders
  5 Mei/Juni
  ‘Definitief’ indelen
  teams.
  Indeling (onder
  voorbehoud van
  wijzigingen) naar
  buiten toe bekend
  maken, dit middels
  een ouderavond of de
  indelingen (concept)
  op de site.
 25. De verschillende teams
  ‘definitief’ (concept) ingedeeld
  en kenbaar gemaakt op de site
  van de verenigingen.
 26. Indeling wordt bekend gemaakt
  via de site van de verenigingen.
 27. Ouders/spelers in de
  gelegenheid stellen op datum X
  tussen ??.?? en ??.?? uur te
  reageren op de indeling.
  Trainers
  Coaches
  Begeleiders
  (Wedstrijd)secretaris
  Bestuur
  6
  Juli
  (begin)
  Definitieve indeling
  vaststellen en
  communiceren.
 28. Eventuele opmerkingen
  bespreken en eventuele
  aanpassingen doorvoeren.
 29. Indeling op site plaatsen.
  Trainers
  Coaches
  Begeleiders
  (Wedstrijd)secretaris
  Bestuur
  7
  Begin
  juni
  Teamopgave doen bij
  KNVB (Wedstrijd)secretaris
  Jeugdvoetbalbeleidsplan versie oktober 2020
  21
 30. Leden
  In dit verband worden de spelende jeugdleden (jongens en meisjes) bedoeld.
  Om de doelstelling van de SJO NWVV/Titan optimaal te kunnen realiseren is een zo groot mogelijk aantal
  jeugdleden nodig. Een groter aantal leden maakt het mogelijk die leden in te delen in gelijkwaardige groepen.
  Gelijkwaardig staat hier voor: overeenkomstig voetbalvermogen, talent en ambitie.
  Voorbeeld: Als binnen de SJO NWVV/Titan twee JO15-juniorenteams samengesteld kunnen worden, kan de
  SJO NWVV/Titan twee ontwikkelniveaus aanbieden. Daarmee kunnen de voorwaarden voor verdere
  ontwikkeling van de individuele leden beter ingevuld worden dan wanneer er slechts één JO15-juniorenteam zou
  zijn.
  Het is dus van groot belang te streven naar een zo groot mogelijk aantal leden binnen de vereniging.
  Van de SJO NWVV/Titan vraagt dit twee inspanningen:
   Ledenwerving
   Ledenbehoud
  Ledenwerving
  Ledenwerving richt zich op potentiële voetballers en voetbalsters die woonachtig zijn in Nieuw Weerdinge en de
  directe omgeving. Het doel van ledenwerving is: zoveel mogelijk kinderen zodanig proberen te beïnvloeden dat
  zij lid worden van één van de moederverenigingen en gaan voetballen in de SJO NWVV/Titan. Kort gezegd:
  maximale instroom in de SJO NWVV/Titan realiseren.
  In bovenstaande doelstelling geven de volgende woorden richting aan het realiseren van de doelstelling:
   Kinderen
  o De doelgroep waar het om gaat. Binnen de SJO NWVV/Titan kennen wij de volgende
  onderverdeling: JO7, JO8, JO9, JO10, JO11, JO12, JO13, JO14, JO15, JO16, JO17, JO18, JO19
  en VR, genoemde doelgroepen wonen als individu in de dorpen en de nabije omgeving daarvan.
  o Een groot deel van deze doelgroepen maakt onderdeel uit van andere ‘organisaties’ binnen de
  dorpen. Voorbeelden daarvan zijn: basisscholen, andere (sport)verenigingen, vriendengroepen.
   Beïnvloeden
  o Dit kan vertaald worden in:
   Prikkelen om deel te gaan nemen aan activiteiten.
   Kennis laten maken met voetballen.
   Kennis laten maken met het kader.
   Kennis laten maken met de vereniging.
   Kennis laten maken met de SJO NWVV/Titan.
  o Regelmatig beïnvloeden geeft een grotere kans op succes. Kinderen jaarlijks of een aantal keren
  per jaar beïnvloeden levert waarschijnlijk meer op dan een eenmalige beïnvloeding.
  Activiteiten die in dit kader vanuit de SJO NWVV/Titan worden georganiseerd (indien mogelijk):
  o Open trainingen of een voetbaldag voor kinderen (jongens en meisjes) in de leeftijd van de pupillen
  o Periode: april, mei, juni.
   Serie voetbaltrainingen tijdens gymlessen op de basisscholen.
  o Periode: maart, april
  Jeugdvoetbalbeleidsplan versie oktober 2020
  22
   Open trainingen of een voetbaldag voor kinderen (jongens en meisjes) in de leeftijd van de junioren.
  o Periode:: april, mei, juni
  Uiteraard is het noemen van bovenstaande wervingsactiviteiten niet voldoende. Het samenstellen van een
  draaiboek per activiteit is aan te bevelen. Daarnaast (als onderdeel van het draaiboek) is het goed aan te geven
  aan welke kwaliteitscriteria de verschillende activiteiten zouden moeten voldoen om tot een optimaal resultaat te
  komen. Een deel van die kwaliteitscriteria wordt hierna, onder het kopje ‘Ledenbehoud’, uitgewerkt.
  Ledenbehoud
  In z’n algemeenheid kan gesteld worden dat kinderen blijven voetballen zolang zij het leuk vinden. Leuk is
  daarbij een subjectief begrip. Elk individu geeft daar immers een andere betekenis aan. Dit maakt het bijna
  onmogelijk alle varianten die van invloed zijn op het begrip leuk te noemen.
  Toch is het van belang daartoe een poging te wagen omdat daardoor mede richting wordt gegeven aan de
  kwaliteit die van de SJO NWVV/Titan gevraagd wordt om leden te behouden en mede daardoor optimaal
  invulling gegeven kan worden aan het realiseren van de doelstelling van de SJO NWVV/Titan.
  Factoren (in willekeurige volgorde) die mede bepalend zijn voor ‘lang blijven voetballen’ zijn o.a.:
   de doelstellingen
  o Wat wil de SJO NWVV/Titan bereiken?
  o Past dat bij mijn doelstellingen/verwachtingen?
   de introductie als lid
  o Wat is mijn eerste indruk van de SJO NWVV/Titan?
   het verenigingskader van de moedervereniging en de SJO NWVV/Titan
  o Voldoen de kaderleden van de moedervereniging en de SJO NWVV/Titan aan mijn beeld van
  voetbalkader?
  o Zijn het aardige en deskundige (sociaal en voetbaltechnisch gezien) mensen?
   het voetbalaanbod
  o Wat krijg ik aan voetbalactiviteiten aangeboden?
   het totale aanbod
  o Wat heeft de moedervereniging/SJO NWVV/Titan mij in totaliteit te bieden?
   de sfeer/cultuur
  o Past de sfeer/cultuur van de moedervereniging/SJO NWVV/Titan bij mij?
   de communicatie
  o Wordt er goed met mij gecommuniceerd?
   de accommodatie
  o Heeft de accommodatie de uitstraling die ik zoek?
   de materialen
  o Voldoen de materialen aan mijn verwachtingen?
  Noot bij bovenstaande lijst:
  In de praktijk zijn het de voetballers/sters (jeugdleden) die voetballen binnen de SJO NWVV/Titan en de
  praktische uitwerking van bovenstaande factoren aan den lijve ondervinden. Op basis daarvan bepalen zij of zij
  voetballen binnen de SJO NWVV/Titan leuk (blijven) vinden of niet. Bij de jongere (potentiële) jeugdleden spelen
  de ouders/verzorgers daarin ook een belangrijke rol. Het is dus van groot belang om een groot aantal van de
  genoemde factoren ook vanuit het perspectief van ouders/verzorgers te beschouwen.
  Zoals al aangegeven is bovenstaande lijst waarschijnlijk niet uitputtend. Wel geeft het een beeld van
  kwaliteitscriteria die, hoewel per persoon verschillend, medebepalend kunnen zijn voor het wel of niet blijven
  voetballen binnen de SJO NWVV/Titan.
  De genoemde kwaliteitscriteria stellen dus in z’n algemeenheid en ook specifiek naar allerlei mensen en
  groepen mensen (commissies), eisen aan de SJO NWVV/Titan en de moederverenigingen.
  Jeugdvoetbalbeleidsplan versie oktober 2020
  23
 31. Kader
  Om optimaal invulling te kunnen geven aan de doelstelling van de SJO NWVV/Titan wordt veel van het kader
  van de SJO NWVV/Titan gevraagd. Immers, zij zijn het die daarbij een belangrijke rol vervullen.
  Het organogram van de SJO NWVV/Titan geeft aan dat het om de volgende functies gaat:
  Jeugdbestuur
  NWVV/Titan
 • Dagelijks bestuur
 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Wedstrijdsecretaris
 • Penningmeester
 • Ledenadministratie
  Dagelijkse zaken
  omtrent financiën,
  leden, wedstrijden en
  teams
  Aanspreekpunt voor
  trainers/leiders en
  ouders van teams
  waar de
  coördinatiefunctie
  vacant is
 • Coördinatoren
 • Dames/meisjes
 • Junioren
 • Pupillen
  Aanspreekpunt voor
  trainers/leiders en
  ouders
  Doen een
  terugkoppeling in de
  bestuursvergadering
 • Overige
  bestuursleden
 • Bestuurslid NWVV
 • Bestuurslid Titan
 • Aandacht functionaris
  POD
  Meedenken en doen
  een terugkoppeling
  naar het hoofdbestuur
  en vice versa
  Om bovengenoemde groepen kaderleden optimaal te laten functioneren is duidelijkheid t.o.v. taken en
  verantwoordelijkheden noodzakelijk.
  Op de volgende bladzijden zijn die taken en verantwoordelijkheden van de voetbaltechnische functies
  uitgewerkt. De taken en verantwoordelijkheden van de overige functies binnen de SJO NWVV/Titan zijn
  uitgewerkt in de bijlagen die betrekking hebben op dat onderdeel van de SJO NWVV/Titan, te weten:
   Sponsorbeleid SJO NWVV/Titan
  Het sponsorbeleid is een deel van het jeugdbestuur. Op dit moment wordt er niet actief naar sponsors
  gezocht. Mocht je een sponsor weten, dan kan dit doorgespeeld worden naar het jeugdbestuur. De
  vereniging werkt niet meer met shirtsponsoring. Maar denk dan aan het sponsoren van inloopshirts of
  tassen.
   Activiteitencommissie SJO NWVV/Titan
  De activiteitencommissie van NWVV/Titan organiseert activiteiten om gelden te verwerven. Denk hierbij
  aan deelname aan de jaarlijkse jaarmarkt, de oliebollenactie, bolchrysantenactie en de sponsorloop.
  Deze gelden zijn voor alle activiteiten binnen de vereniging. Vaste activiteiten zijn het jeugdkamp (eens
  per 2 jaar) en een bijdrage voor een seizoensafsluiting per team (in het jaar dat er geen jeugdkamp
  georganiseerd wordt).
  Kwaliteit kader
  Gezien de doelstellingen die de SJO NWVV/Titan nastreeft is de kwaliteit van het kader een belangrijke
  voorwaarde. Om tot een optimale kwaliteit van de aangeboden voetbalactiviteiten te kunnen komen wordt
  gestreefd naar gediplomeerd kader. Mocht een trainer een opleiding willen volgen, is dit altijd bespreekbaar.
  Jeugdvoetbalbeleidsplan versie oktober 2020
  24
  Taken en verantwoordelijkheden
  Teneinde alle kaderleden individueel en samen optimaal te laten functioneren zijn hieronder de taken en
  verantwoordelijkheden opgenomen.
   Voorzitter jeugdbestuur
   Zit voor tijdens vergaderingen (jeugdbestuur en jeugdleiders/trainers)
   Overlegpartner van de moederverenigingen
   Houdt in de gaten of een ieder zijn taken uitvoert en motiveert/stimuleert
   Delegeert taken binnen het bestuur
   Secretaris jeugdbestuur
   Maakt het wedstrijdprogramma
   Verantwoordelijk voor het inschrijven van de teams bij de KNVB
   In samenspraak met leider/trainer eventueel verzetten van wedstrijden
   Contact met KNVB inzake wedstrijden
   Draagt zorg voor het maken van de bondsteams in Sportlink
   Is aanspreekpunt voor toernooien. Aanmeldingen en het doorsturen van uitnodigingen.
   Ledenadministratie
   Is verantwoordelijk voor aan- en afmeldingen en geeft dit door aan de
  moedervereniging
   Maakt aan de hand van de lijsten van de coördinatoren nieuwe lijsten voor aanvang
  van het nieuwe seizoen
   Penningmeester jeugdbestuur
   Is verantwoordelijk voor de geldstroom binnen de jeugdafdeling
   Coördinator (lid jeugdbestuur)
   Eerste aanspreekpunt voor leiders, trainers, leden, ouders, verzorgers binnen de
  leeftijdscategorie voor vragen, opmerkingen, problemen
   Koppelt bovenstaande terug in de bestuursvergaderingen
   (Mede)Verantwoordelijk voor de indelingen
   Trainer
   Is verantwoordelijk voor de opstelling en draagt zorg dat de spelers zijn toegevoegd in
  de wedstrijdzaken app.
   Is verantwoordelijk voor de trainingen en geeft ook de trainingen op basis van VTON
   Is verantwoordelijk voor het wisselbeleid
   Verantwoordelijk voor de wedstrijdbesprekingen
   Leiders
  een goede communicatie tussen hem / haar en de trainer, vooral als de trainer er op de
  wedstrijddag niet bij is.
  • de spelers weten bij welke kantine ze moeten spelen en hoe laat ze op een wedstrijddag
  aanwezig moeten zijn (thuiswedstrijden minimaal 30 minuten voor aanvang, uitwedstrijden 10
  minuten voor vertrek).
  • de wedstrijdshirten aanwezig zijn (en dat deze gewassen worden).
  • er intrapballen en een wedstrijdbal (bij thuiswedstrijden) aanwezig zijn, deze zijn in overleg te
  Jeugdvoetbalbeleidsplan versie oktober 2020
  25
  verkrijgen bij de desbetreffende kantine.
  • er een waterzak met bidons, een spons en een verbandtrommel aanwezig is.
  • de spelers allemaal scheenbeschermers dragen, deze zijn verplicht.
  • de kleedkamer na gebruik netjes en schoon achtergelaten wordt (ook bij uitwedstrijden).
  • de spelers zich douchen na de wedstrijden, dit is verplicht. Alleen bij schriftelijke mededeling
  van ouders / verzorgers kan hiervan worden afgeweken. Tevens het dragen van badslippers
  aanraden bij de spelers / ouders cq verzorgers.
  • alles ordelijk verloopt en dat normen en waarden worden nageleefd.
  Ten aanzien van de thuiswedstrijden
  • Zorgen dat er een scheidsrechter en een grensrechter aanwezig is. En dat deze zijn toegevoegd in de
  wedstrijdzaken app.
  • Het bezoekend team de kleedkamer en het veld wijzen en de leiders koffie aanbieden.
  • De scheidsrechter ontvangen (bij aanvang, in de rust, en na afloop iets te drinken aanbieden).
  • In de rust zorgen voor thee / ranja voor beide teams. Dit in overleg met het kantinepersoneel.
  • Na de wedstrijd de leiders van het bezoekend team en de scheidsrechter nog iets te drinken
  aanbieden in de bestuurskamer.
  • Er op toezien dat de wedstrijd digitaal wordt vastgelegd door de scheidsrechter.
  • Kleedkamers schoon achterlaten na de wedstrijd, ook die van de tegenstander. Eventueel de
  sleutels inleveren (in de kantine).
  Ten aanzien van de uitwedstrijden
  • De leider moet er zorg voor dragen dat het vervoer geregeld is bij uitwedstrijden. Probeer zoveel
  • mogelijk alle ouders te laten rijden, eventueel met een vervoersschema.
  • Meerijdende ouders in de kantine een kop koffie aanbieden voor vertrek.
  • Zorgen dat men als één groep heen rijdt en ook weer gezamenlijk terug komt.
  • Er voor zorgen dat de kleedkamers netjes achtergelaten worden.
Back To Top